Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Fizykochemia pasz

WYKAZ METOD BADAWCZYCH

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE PASZ

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badany parametr  

Procedury badawcze

Środki żywienia zwierząt Obecność i identyfikacja

zanieczyszczeń botanicznych

w paszach i materiałach paszowych

Zakres: od 0,5 g

Metoda wagowa

PB-08/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r.

Obecność szkodników żywych

w paszach i materiałach paszowych

Metoda wizualna

PB-36/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r.

Obecność pałeczek Salmonella

Metoda testem

immunoenzymatycznym

PB-09/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r.

Zawartość białka ogólnego

Zakres: (5,0 – 95) %

Metoda Kjeldahla

PB-01/PS

edycja 4 z dnia 01.04.2009 r.

Zawartość popiołu surowego

Zakres: (0,68 – 10,0) %

Metoda wagowa

Dz. U. z 2007 r. Nr 154 poz.1086
Zawartość wapnia

Zakres: (4,0 – 323) g/kg

(0,4 – 32,3) %

Metoda atomowej spektrometrii

absorpcyjnej

PN-EN ISO 6869:2002

bez pkt. 8.1 – 8.4

PN-EN 14084:2004 pkt. 6.2

Zawartość sodu

Zakres: (0,10 – 47) g/kg

(0,01 – 4,7) %

Metoda atomowej spektrometrii

absorpcyjnej

Zawartość potasu

Zakres: (1,3 – 22,0) g/kg

(0,13 – 2,2) %

Metoda atomowej spektrometrii

absorpcyjnej

 

Środki żywienia zwierząt

Zawartość wilgoci

Zakres: (5 – 75) %

Metoda wagowa

Dz. U. z 2007 r. Nr 154 poz.1086 
Zawartość oleju i tłuszczu surowego

Zakres: (0,1 – 42) %

Metoda wagowa

Dz. U z 2007r nr 154 poz. 1086
Zawartość włókna surowego i frakcji

włókna

Zakres: (0,5 – 35) %

NDF frakcja obojętna

Zakres: (9,5 -52) %

ADF frakcja kwaśna

Zakres:(5 – 53%

ADL lignina

Zakres: (1 – 35) %

Metoda wagowa

PB-02/PS 

edycja 2 z dnia 01-04-2009 r.

Zawartość cukrów

Zakres: (0,17 – 40) %

Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla

PN-R-64784:1994
Zawartość fosforu ogólnego

Zakres: (0,14 – 40) %

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6491:2000
Zawartość fosforu rozpuszczalnego

w HCl

Zakres: (0,08 – 40) %

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6491:2000
Zawartość chlorków

Zakres: (0,05 – 28,5) %

Metoda Volharda

PB-04/PS

edycja 2 z dnia 01-04-2009 r.

Zakres elastyczny

Środki żywienia zwierząt 3 Ilościowe/jakościowe oznaczanie

genetycznie zmodyfikowanych

organizmów 3

Metoda PCR

PB-34/PS 3

3 Dopuszcza się modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody dodanie badanego

obiektu w ramach metody oraz badanej cechy w ramach obiektu i metody