Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Fizykochemia

WYKAZ METOD BADAWCZYCH

 BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WODY

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badany parametr
 

Procedury badawcze

Woda i ścieki  pH Zakres: 2 – 12

Metoda potencjometryczna 

PN-90/C-04540/01 
Przewodność elektryczna właściwa

Zakres: (100 – 1400) μS/cm

Metoda potencjometryczna 

PN-EN 27888:1999 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

Zakres: (10 – 10000) mgO2/l

Metoda spektrometryczna 

PB-15/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r. 

Biologiczne zapotrzebowanie tlenu

Zakres: (2 – 930) mgO2/l

Metoda OXI TOP 

PB-16/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r. 

Stężenie fosforu całkowitego

Zakres: (0,10 – 25,0) mgP/l

Metoda spektrometryczna 

PB-17/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r. 

Stężenie azotu ogólnego

Zakres: (0,5 – 150) mgN/l

Metoda spektrometryczna 

PB-18/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r. 

Zawiesina ogólna

Zakres: (2,00 – 2000) mg/l

Metoda wagowa 

PN-EN 872:2007 
Woda i ścieki  Stężenie siarczanów

Zakres: (5 – 1000) mgSO4/l

Metoda spektrometryczna 

PB-19/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r. 

Indeks fenolowy

Zakres: (0,002 – 0,10) mg/l

Metoda spektrometryczna 

PN-ISO 6439:1994 
Woda i ścieki słabo zanieczyszczone  Stężenie chlorków

Zakres: (5,00 – 25 000) mgCl/l

Metoda miareczkowa 

PN-ISO 9297:1994 
Woda do spożycia  Pobieranie próbek wody do picia

do badań:

− fizykochemicznych

− mikrobiologicznych 

PN-ISO 5667-5:2003

PN-EN ISO 5667-3:2005 

Wody powierzchniowe  Pobieranie próbek wody z rzek

i strumieni do badań:

− fizykochemicznych

− mikrobiologicznych 

PN-ISO 5667-6:2003

PN-EN ISO 5667-3:2005 

Pobieranie próbek wody z jezior

naturalnych i sztucznych zbiorników

zaporowych do badań:

− fizykochemicznych

− mikrobiologicznych 

PN-ISO 5667-4:2003

PN-EN ISO 5667-3:2005 

Wody podziemne  Pobieranie próbek wód podziemnych

do badań fizykochemicznych 

PN-ISO 5667-11:2004

PN-ISO 5667-18:2004

PN-EN ISO 5667-3:2005 

Osady, osady denne i osady morskie  Pobieranie próbek osadu

z oczyszczalni ścieków i stacji

uzdatniania wody

Pobieranie próbek osadów

ściekowych i osadów dennych

Pobieranie próbek z dna morza 

PN-ISO 5667-15:2004

PN-ISO 5667-19:2004

PN-EN ISO 5667-13:2004 

Ścieki  Pobieranie próbek ścieków surowych

i oczyszczonych do badań

fizykochemicznych 

PN-ISO 5667-10:1997

PN-EN ISO 5667-3:2005 

Gleby  Pobieranie próbek gleb  PN-ISO 10381-6:1998 
Woda Barwa

Zakres: (5 – 70) mg/l

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2002

wg. pkt. 4

Mętność

Zakres: (0,02 – 1000) FNU

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 7027:2003
Stężenie manganu

Zakres: (0,1 – 5,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PB-37/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r.

Stężenie żelaza

Zakres: (0,02 – 0,50) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6332:2001
Stężenie azotu azotynowego

Zakres: (0,005 – 0,25) mg/l N-NO2

(0,01 – 0,85) mg/l NO2

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999
Woda i ścieki Stężenie azotu amonowego

Zakres: (0,10 – 5,0) mg/l N-NH4

(0,13 – 6,4) mg/l NH4

Metoda Nesslera

spektrofotometryczna

PN-C-04576-4:1994
Stężenie azotu amonowego

Zakres: (1,0 – 775,0) mg/l N-NH4

(1,3 – 600) mg/l NH4

Metoda miareczkowa

PN-ISO 5664:2002
Stężenie azotu azotanowego

Zakres: (0,1 – 50,0) mg/l N-NO3

(0,44 – 221,5) mg/l NO3

Metoda spektrofotometryczna

PN-82/C-04576/08
Stężenie substancji ekstrahujących

się eterem naftowym (ekstrakt

eterowy)

Zakres: (0,5 – 1000) mg/l

Metoda wagowa

PN-86/C-04573/01
Osady Zawartość suchej masy i zawartość

wody

Zakres: (1 – 99) %

Metoda wagowa

PN-EN 12880:2004
Straty przy prażeniu suchej masy

(organiczne i mineralne)

Zakres: (1 – 99) %

Metoda wagowa

PN-EN 12879:2004
pH w osadach ściekowych

Zakres: 6 – 13

Metoda potencjometryczna

PN-EN 12176:2004
Zawartość azotu amonowego

Zakres: (0,01 – 3,0) % s.m

Metoda miareczkowa

PB-31/PS

edycja 2 z dnia 01.09.2009 r.

Zawartość azotu Kjeldahla

Zakres: (0,13 – 95) % s.m

Metoda miareczkowa

PN-EN 13342:2002
Zawartość fosforu ogólnego

Zakres: (0,015 – 50) % s.m

Metoda spektrofotometryczna

PN-C-0437-14:1998
Osady, gleby Obecność obecności pałeczek

Salmonella

Metoda testem immunoenzymatycznym

PB-09/PS

edycja 2 z dnia 01.04.2009 r.

Gleby pH

Zakres: 4 – 9

Metoda potencjometryczna

PN-ISO 10390:1997
Woda, ścieki Zawartość azotu Kjeldahla

Zakres: (5 -1500) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-EN 25663:2001
Twardość wody

Zakres: (0,60 -10,00) mmol/l

(60,0 -1000) mgCaCO3/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6059:1999 
Zapach

Metoda sensoryczna

PB-39/PS

edycja 2 z dnia 01-04-2009 r.

Indeks nadmanganianowy

Zakres: (0,5 -10,0) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001
Zawartość polarnych i niepolarnych

substancji

Zakres: (0,5 -100) mg/l

Metoda wagowa

PN-74/C-04573/02
Temperatura

Zakres: (5 – 50) oC

Metoda za pomocą termometru

laboratoryjnego

PN-77-C-04584
Zawartość chloru wolnego i ogólnego

Zakres: (0,03 – 2,5) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7393-2:1997
Zawartość metali

Metoda spektrometrii absorpcyjnej

z atomizacją w płomieniu

(zakres elastyczny)

PN-ISO 8288

PN-EN 1233

Zawartość manganu

Zakres: (0,050 -1,00) mg/l

Metoda płomieniowej absorpcyjnej

spektrometrii atomowej (FAAS)

PB-45/PS

edycja 1 z dnia 09-03-2010 r.

Zakres elastyczny

Osady, gleby Zawartość metali 1

Metoda spektrometrii absorpcyjnej

z atomizacją w płomieniu

PN-ISO 8288 1

PN-EN 1233 1

PN-EN ISO 7980 1

PN-ISO 110471

Woda, ścieki Zawartość metali 1

Metoda spektrometrii absorpcyjnej

z atomizacją w piecu grafitowym

PN-EN ISO 15586 1

1 Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmianę zakresu pomiarowego metody, dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody.

2 Dopuszcza się modyfikację własnych metod badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody, dodanie badanej cechy w ramach obiektu

i metody.

Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie.