Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

PEM

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Pomiar pól elektromagnetycznych dla potrzeb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zakres pomiaru 0Hz ¸ 300 MHz)
Metoda badawcza:

 • PN-T-06580-3:2002 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0Hz do 300GHz Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.

Uregulowania prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2014, poz. 817 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998r. z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz.166).

Pomiar pól elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska (zakres pomiaru 0 Hz ¸ 300 MHz)
Metoda badawcza:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Uregulowania prawne:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. nr 25, poz. 150 z 2008r. z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Badania powinny wykonywać:
Służba zdrowia

 • fizykoterapia – diatermia mikrofalowa, terapuls, magnetronik, magnoter
 • sale zabiegowe – lancetrony, diatermie chirurgiczne
 • karetki, dyspozytornia – radiotelefony
 • sanatoria – diatermia mikrofalowa, terapuls, magnetronik, magnoter
 • rezonans magnetyczny

Telekomunikacja i łączność:

 • wieże telekomunikacyjne
 • stacje bazowe telefonii komórkowej
 • radiotelefony

Przemysł:

 • zgrzewarki
 • piece indukcyjne
 • prasy w.cz.
 • nagrzewnice indukcyjne

Energetyka:

 • generatory
 • linie wysokich napięć
 • stacje elektroenergetyczne