Inne badania QSC LAB

ŚRODOWISKO PRACY

 • badania natężenia oświetlenia: oświetlenie eksploatacyjne na stanowiskach pracy i ogólne w pomieszczeniach, oświetlenie dzienne, oświetlenie ewakuacyjne (awaryjne); (P)
 • badania poziomu dźwięku: hałas słyszalny, dobór ochronników słuchu; (P)
 • badania warunków mikroklimatycznych: mikroklimat umiarkowany, zimny i gorący (P)
 • badania stężeń czynników chemicznych: dymy spawalnicze,
  rozpuszczalniki organiczne, tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla/ i inne w zależności od technologii stosowanej na stanowiskach pracy; (P)
  wibracje: badania drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym; (P)
 • wydatek energetyczny: ocena wielkości obciążenia pracą fizyczną na stanowiskach pracy (P)
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary prądowe); (P)
 • ocena ryzyka zawodowego (P)

CZYNNIK BADANY

HAŁAS

 • Hałas ? hałas jednopunktowy w tym każdy kolejny punkt pomiarowy
 • Analiza oktawowa wraz z doborem ochronników słuchu

WIBRACJE

 • drgania ogólne
 • drgania miejscowe

PYŁ

 • Frakcja wdychalna,
 • Frakcja respirabilna;
 • Frakcja wdychalna;
 • Frakcja respirabilna;
 • oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle;

MIKROKLIMAT

 • mikroklimat gorący
 • umiarkowany
 • zimny

OŚWIETLENIE

 • pomiar natężenie oświetlenia elektrycznego w polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia
 • szlak komunikacyjny w pomieszczeniu

SUBSTANCJE SZKODLIWE ? gazy:

 • CO
 • NO
 • NO2

SUBSTANCJE SZKODLIWE

 • metale i inne czynniki chemiczne

WYDATEK ENERGETYCZNY
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY