Q-Systems Center
Danuta Wojciechowska

Środowisko pracy

 • badania natężenia oświetlenia: oświetlenie eksploatacyjne na stanowiskach pracy i ogólne w pomieszczeniach, oświetlenie dzienne, oświetlenie ewakuacyjne (awaryjne); (P)
 • badania poziomu dźwięku: hałas słyszalny, dobór ochronników słuchu; (P)
 • badania warunków mikroklimatycznych: mikroklimat umiarkowany, zimny i gorący (P)
 • badania stężeń czynników chemicznych: dymy spawalnicze,
  rozpuszczalniki   organiczne, tlenek azotu, ditlenek azotu, tlenek węgla/ i inne w zależności od  technologii stosowanej na stanowiskach pracy; (P)
 • wibracje: badania drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym; (P)
 • wydatek energetyczny: ocena wielkości obciążenia pracą fizyczną na stanowiskach pracy (P)
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary prądowe); (P)
 • ocena ryzyka zawodowego (P)

 

CZYNNIK BADANY

HAŁAS

 • Hałas – hałas jednopunktowy w tym każdy kolejny punkt pomiarowy
 • Analiza oktawowa wraz z doborem ochronników słuchu 
WIBRACJE

 • drgania ogólne
 • drgania miejscowe
PYŁ

 • Frakcja wdychalna, Frakcja respirabilna;
 • Frakcja wdychalna;
 • Frakcja respirabilna;
 • oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle;
MIKROKLIMAT – mikroklimat gorący, umiarkowany lub zimny;
OŚWIETLENIE

 • pomiar natężenie oświetlenia elektrycznego w polu zadania i polu bezpośredniego  otoczenia
 • szlak komunikacyjny w pomieszczeniu  
SUBSTANCJE SZKODLIWE – gazy: CO, NO, NO2
SUBSTANCJE SZKODLIWE – metale i inne czynniki chemiczne
Wydatek energetyczny
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

 

 

(P) Podwykonawca: http://www.envilab-eko.pl